In de basistraining VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) leert de pedagogisch medewerker (spel)activiteiten en dagelijkse­ routines te gebruiken om de ontwikkeling van de kinderen­ te begeleiden, te verrijken en te verdiepen­. Samen fruit eten, buiten spelen, voorlezen en spel in de hoeken­. Allemaal situaties die door de medewerkers benut worden om de kinderen te ondersteunen en begeleiden in hun ontwikkeling. De zogenaamde ‘Talentendriehoek’: Kind, Pedagogisch medewerker (jij bent belangrijk!), Omgeving en materiaal vormt de kern van deze basistraining.

Verkennen, verbinden, verrijken

De basistraining VVE is een praktische training: vanuit de eigen praktijk wordt met elkaar verkend wat er al gebeurt op de groep. Welke kansen zijn er om de ontwikkeling te stimuleren? Wat kan het kind al? Hoe wordt de ruimte en het materiaal ingezet?

Van daaruit wordt de verbinding gelegd met het benutten van deze kansen. Hoe kan de omgeving en het materiaal geoptimaliseerd worden? Wat is de rol van de medewerker eigenlijk en welke effecten heeft haar of zijn handelen? Wat geeft het kind zelf al aan qua interesse en behoefte? Welke kansen kun je creëren?

Vervolgens wordt gezocht naar die momenten en activiteiten waarop verdieping geboden kan worden. Hoe voeg je interessant materiaal toe en hoe leren kinderen dan? Wat wil je bereiken? Aan welke ontwikkelingsdoelen wordt gewerkt? Op deze wijze wordt de ‘leeromgeving’ voor het kind verrijkt.

Groepsbijeenkomsten en 1-op-1 coaching

De training bestaat uit 12 bijeenkomsten voor pedagogisch medewerkers. Hierin krijgt de pedagogisch medewerker de basisvaardigheden aangereikt om de kinderen in de groep te begeleiden en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Aansluiten bij wat het kind al kan en doet, is daarbij leidend. Het trainingstraject duurt een jaar, elke maand een bijeenkomst met opdrachten die in de praktijk moeten worden uitgevoerd.

De pedagogisch medewerker wordt in de praktijk ondersteund door coachingsgesprekken met de trainer ( 5 gesprekken). Tijdens het traject werkt de pedagogisch medewerker aan de eigen portfolio. Met behulp van het competentieprofiel werkt de deelnemer aan individuele leerdoelen, die onderwerp van gesprek zijn tijdens de coaching. Ook wordt gebruik gemaakt van filmopnamen­, observaties, feedbackgesprekken en modelling (voordoen­).

De pedagogisch medewerker die de training goed heeft doorlopen krijgt een certificaat. Daarmee heeft zij/hij  toegang tot een verkorte programmatraining in een van de erkende vve programma’s zoals Piramide, Uk en Puk, Startblokken, Kaleidoskoop (koptraining).

Met het certificaat van de Basistraining VVE is de pedagogisch medewerker in beginsel in staat om de ontwikkeling van kinderen uit de VVE doelgroep te ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling.

Sterke basis voor de praktijk

De Basistrainingen VVE hebben de volgende kenmerken:

  • Kennis wordt verbonden aan het concrete handelen­ in de groep;
  • De training is praktijkgericht: er wordt geoefend en er worden direct verbanden gelegd van inhoud naar de eigen groep (met kinderen, collega’s en ouders);
  • Deze kennis en vaardigheden worden verbonden aan ieders praktijkervaringen en de deelnemers wisselen­ deze ervaringen systematisch uit. Dit zorgt voor verdieping en het opbouwen van een professionele cultuur;
  • Training en coaching gaan hand in hand.

Met de Basistraining VVE verwerven de pedagogisch medewerkers een sterke basis voor het handelen in de praktijk. Met goede interactie- en begeleidingsvaardigheden maken zij het verschil. Door gericht naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten te bieden, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling. Met de Basistraining VVE zorgt u voor een sterke basis van uw medewerkers.

De inhoud van de Basistraining VVE is gebaseerd op recente inzichten uit literatuur en onderzoek en bouwt voort op opgedane kennis en ervaring met de reeds bestaande VVE programma’s Piramide, Uk en Puk en Kaleidoskoop. De ontwikkelaars (cito, Nji, CED) hebben de training in opdracht van de gemeente Amsterdam ontwikkeld. Amsterdam hecht aan een goede ontwikkelingskansen voor alle kinderen.

Trainersgroep Amsterdam zorgt voor de kwaliteit die nodig is om medewerkers goed hierin op te leiden.