Basistraining VVE praktisch

De Basistraining VVE voor pedagogisch medewerkers bestaat uit 12 dagdelen van 4 uur. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats. Daarnaast heeft iedere deelnemer 5 coachingsbijeenkomsten, waarbij de praktijkopdrachten en de portfolio centraal staan. Leren reflecteren op het eigen handelen is daarbij de basis: hoe speel ík de hoofdrol?
De deelnemers ontvangen een certificaat als aan de voorwaarden is voldaan. Na het behalen van het certificaat is de medewerker bevoegd om kinderen uit de VVE doelgroep in beginsel te begeleiden en te ondersteunen (Startkwalificatie).

Kop training VVE in erkende programma’s

Na de Basistraining VVE (Plus) voor vaste medewerkers kunnen pedagogisch medewerkers een zogenaamde Koptraining VVE volgen. Dit kan in één van de erkende VVE programma’s. Er is keuze uit de kop trainingen van Piramide (Rolf Groep), Uk en Puk (CED-Groep), Startblokken (De Activiteit), Peuterplein en Kaleidoscoop (NJi). Deze trainingen omvatten 6 tot 12 dagdelen scholing gecombineerd met coaching op de werkvloer. De tijd spanne waarover deze trainingen plaatsvinden varieert per programma. Een kop training VVE leidt, in combinatie met de Basistraining VVE voor vaste medewerkers, tot volledige certificering in het gekozen programma.

Uw medewerkers kunnen bij de gecertificeerde trainers van Trainersgroep Amsterdam kop trainingen volgen in alle erkende VVE programma’s: Uk en Puk, Piramide, Startblokken, Kaleidoskoop, Peuterplein.

Neem contact op met een van de trainers van uw keuze voor meer informatie en een gesprek om te bepalen wat voor uw organisatie en medewerkers de passende training is.

Startkwalificatie VVE zonder basistraining?

Soms is een medewerker al bekwaam in de basisbeginselen van het toepassen van VVE. Bijvoorbeeld omdat de medewerker al lange werkervaring heeft, gecertificeerde collega’s heeft waar veel mee wordt samengewerkt, de VVE methode al goed geïmplementeerd is in uw organisatie. Dan lijkt een basistraining van een jaar lang.

Toch zal iedere medewerker moeten voldoen aan een aantal basiseisen om aan de wet te voldoen. U kunt ervoor kiezen om de basistraining te laten volgen, of een volledige scholing in het gekozen programma. In de praktijk kiezen de meeste organisaties voor de basistraining. De medewerker is hiermee gekwalificeerd voor ve, ongeacht het gekozen programma.

Voor  Trainersgroep Amsterdam is het kind leidend: is de medewerker in beginsel in staat om voor de kinderen de juiste ontwikkelingsomgeving te bieden?

Wat zegt de wet?

Om ‘Startbekwaam VVE’ te zijn, moet een training gevolgd zijn van minimaal 12 dagdelen die voorziet in het bijbrengen van kennis en vaardigheden van voorschoolse educatie op de volgende terreinen:

  • Het werken met programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van het jonge kind, in het bijzonder op de gebieden taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Het volgen van de ontwikkeling van peuters en het hierop aanpassen van het aanbod van voorschoolse educatie.
  • Het betrekken van de ouders bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen.

De Basistraining VVE is de manier om aan deze eis te voldoen. Organisaties, deelnemers én inspectie zijn zeer positief over de resultaten die met deze training bereikt worden in de groep met de kinderen. Onder trainers geldt de opleiding als ‘het beste uit alle vve programma’s van de afgelopen 15 jaar’.

Let op: in 2019 aangepaste eisen!

Informeer bij de gemeente of er aanvullende eisen gesteld worden aan de opleiding of ve locatie.

in januari 2019 is er een wijzigingsbesluit van kracht geworden, waardoor medewerkers die nog niet gekwalificeerd zijn wordt toegestaan om onder voorwaarden op de ve groep te staan. Zij moeten ingeschreven staan voor een training van 12 dagdelen, en daar binnen 3 maanden aantoonbaar mee starten. In de praktijk mag de medewerker dus ongeveer een jaar op de groep staan terwijl ze nog in opleiding is. Voor de volledige wijziging, zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2019-34.html